27 augusti 2016

Översiktligt program

Hösten 2016 lägger vi Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2016 i direkt anslutning till Äldreriksdagens 2016. Programmet kommer att samordnas mellan konferenserna, men med olika programinnehåll för varje dag där den 21 september blir en gemensam dag.

Patientsäkerhetskonferensen och Äldreriksdagen är båda etablerade nationella samlingsplatser. Konferenserna är med sin blandning av strategiska seminarier,  praktiska idéer, erfarenhetsutbyte och debatter Sveriges mest uppskattade konferenser inom området.

Nyheter för höstens konferenser

  • Vi utökar programmet och fokuserar tydligare på patientsäkerhet som bedrivs inom kommun, primärvård och psykiatri. På så sätt tydliggör vi vikten av sammanhållen vård, samverkansformer och förbättrat informationsutbyte mellan olika vårdgivare.
  • Vi ger er helhetsbild åt patientsäkerhetsarbetet genom att utgå från det nationella ramverket med de tre perspektiven patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad. Detta ramverk passar all hälso- och sjukvård både inom landsting/region och kommun.
  • Vi inför flera interaktiva seminarier och workshops.
  • Vi utvecklar vår stora mötesplats och ger ännu mer utrymmen för dialog, lärande, inspiration och samtal mellan personer från olika håll i landet, olika arbetsplatser och organisationer. En nyhet är att vi inför vårdskadetorget där du lätt kan hitta idéer, metoder och verktyg för att förebygga de vanligaste vårdskadorna. Mötesplatsen är öppen 21-22 september.
  • Vi välkomnar myndigheter inom området som samarrangörer. Det gör att vi får både kunskap från nationella nivån och konkreta arbeten från verksamheten på samma konferens.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Äldreriksdagen 2016 och Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2016

Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting. Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, professionsföreningar, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård.

Lof
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska läkaresällskapet
Vårdförbundet
Sveriges läkarförbund
Fysioterapeuterna
Kommunal
Patientnamnden
Sveriges farmaceuter
Tandläkarförbundet
Vision
Famna
LIF
Swedish medtech
Läkemedelsverket
folkhalsomyndigheten
Socialstyrelsen
folkhälsomyndigheten