29. Hur utvecklar vi våra händelseanalyser?

Hur utvecklar vi våra utredningar av inträffade skador? En workshop för dig som är analysledare, analysexpert eller uppdragsgivare av händelseanalyser och vill diskutera hur arbetat kan utvecklas.

Vad har vi lärt oss? Vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi utveckla analysarbetet? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Syftet med denna workshop är att tillsammans utveckla arbetet och skapa en tydligare bild över hur olika intressenter ser på de problem som idag finns för hur vi utreder skador. Letar vi på rätt ställen? Väljer vi rätt metod? Ställer vi rätt frågor? Har vi system för hur vi säkrar att effektiva åtgärder sätts in? Hur vet vi att föreslagna åtgärder har effekt? Tillgodoser dagens utredningar åtminstone de basala krav vi kan ställa på effektiva analyser? Hur sprider vi kunskap och erfarenheter?

Material från workshoppens diskussioner

Materialet är en första och oredigerad sammanställning av det som kom fram under workshopen 20/9-2018. Någon närmare analys är i dagsläget inte gjord. Vi föreslår att var och en gör den analys man önskar på lokal nivå. På nationell nivå kommer materialet att vara en oerhört värdefull komponent i att en kommande nationell handlingsplan för patientsäkerhet, där en mer effektiv process för att utreda skador av flera anses vara högst väsentlig.

Under workshoppen tog deltagarna ställning till ett antal frågeställningar och arbetade fram förslag till lösningar och svar, som kan användas lokalt och nationellt. Workshopen behandlade inte enskilda metoder, utan riktade in sig på de frågor/problem som finns oavsett vilken metod (internanalys, händelseanalys, FRAM och andra) som används.


 

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.