29. Hur utvecklar vi våra händelseanalyser?

Hur utvecklar vi våra utredningar av inträffade skador? Det här är en workshop för dig som är analysledare, analysexpert eller uppdragsgivare av händelseanalyser och vill diskutera hur arbetat kan utvecklas. Hur kan vi bättre lära av varandra för att göra övergripande förändringar?

Vad har vi lärt oss? Vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi utveckla analysarbetet? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Syftet med denna workshop är att tillsammans utveckla arbetet och skapa en tydligare bild över hur olika intressenter ser på de problem som idag finns för hur vi utreder skador. Letar vi på rätt ställen? Väljer vi rätt metod? Ställer vi rätt frågor? Har vi system för hur vi säkrar att effektiva åtgärder sätts in? Hur vet vi att föreslagna åtgärder har effekt? Tillgodoser dagens utredningar åtminstone de basala krav vi kan ställa på effektiva analyser? Hur sprider vi kunskap och erfarenheter?

Deltagarna kommer få ta ställning till ett antal frågeställningar och arbeta fram förslag till lösningar och svar, som kan användas lokalt och nationellt. Workshopen kommer inte att specifikt behandla enskilda metoder, utan rikta in sig på de frågor/problem som finns oavsett vilken metod (internanalys, händelseanalys, FRAM och andra) som används.

WORKSHOPEN ÄR FULLBOKAD.

Workshopen leds av Pelle Gustafson LÖF tillsammans med inbjudna experter och analysledare.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.