8. Försämrad munhälsa och undernäring ett område med flera mellanrum

Hur kan vi samverka multiprofessionellt över organisationsgränserna för att tidigt identifiera och stödja individer med risk för undernäring och försämrad munhälsa? Hur kan primärvården bättre hitta individer som är i riskzonen för undernäring?

Vad är undernäring och vad är konsekvenserna av undernäring för individen. Vad finns det för samband mellan försämrad munhälsa och risk för undernäring. Olika tillstånd, sjukdomar och behandlingar ökar riskerna för försämrad munhälsa och undernäring samt att individen hamnar i mellanrum mellan olika vårdgivare. För att upptäcka och behandla undernäring i tid är riskbedömning av undernäring en viktig åtgärd. I Linköping har en tvärsnittsstudie utförts på en vårdcentral för att undersöka i vilken omfattning riskbedömning av undernäring genomförs på patienter som besöker vårdcentralen samt om denna omfattning är tillräcklig för att hitta de patienter som är i riskzonen för undernäring. Med hjälp av resultatet har vårdcentralen implementerat nya rutiner och arbetssätt för att öka andelen som riskbedöms för undernäring.

Hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården har ett gemensamt ansvar för att identifiera äldre personer med risk för undernäring och för att anpassade förebyggande och behandlande insatser genomförs.

Medverkande

Maria Wiberg dietist Primärvården Malmö Region Skåne, Pia Gabre Cheftandläkare Kunskapscentrum för äldretandvård Folktandvården Region Uppsala och Amanda Weimar dietist, Primärvårdscentrum Region Östergötland. Moderator: Charlotta Rubin Dietisternas Riksförbund

Seminariet anordnas av Sveriges Tandläkarförbund och Dietisternas riksförbund

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.