52. Restnoteringar, ett gissel för alla inblandade

När läkemedel tillfälligt tar slut och restnoteras, kan det aktuella läkemedlet bytas ut mot generika av farmaceut eller om det inte går får läkare istället skriva ut annat läkemedel med annan styrka, beredningsform eller aktiv substans. Hör hur de olika aktörerna arbetar för att förbättra situationen samt medverka i diskussioner kring lösningar.

Restnoteringar medför många risker; om inte rätt läkemedel finns tillgängligt kan behandling behöva senareläggas, om inte rätt styrka finns kan feldoseringar ske eller om utbyte mot generika sker kan oklarheter uppstå då det står olika läkemedelsnamn på ordinationslistor/läkemedelslistor och läkemedel/dosetter/dospåsar. Uppfattningen är också att restnoteringarna har ökat.

  • Vari ligger problemen?
  • Vem ansvarar för att läkemedel finns att tillgå?
  • Vad kan man göra?

Läkemedelsverket ska med berörda aktörer under september genomföra runda-bordssamtal för att inventera möjliga lösningar på kort och lång sikt. Under detta seminarium får vi rapporter från det samtalet, höra hur de olika aktörerna arbetar för att förbättra situationen samt medverka i diskussioner kring lösningar.

 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.