50. Förbättra patientsäkerheten med hjälp av patienten

Gör varje dag lite säkrare tillsammans med patienten, tag med patienten i utveckling av vården. Deras synpunkter och erfarenheter ger med relativt enkla metoder en bättre vård där trygghet är i fokus.

På Psykiatrin i Stockholm får patienten själv bestämma när hen ska läggas in, ett patientcentrerat arbetssätt som utvecklat och utmanat vårdens kultur. I Region Skåne fick två seniorer en roll i att utveckla det patientfokuserade patientsäkerhetsarbetet, något som lett till flera förbättringar i den direkta vårdverksamheten.

Självvald inläggning innebär att patienter med psykosdiagnos erbjuds att skriva ett kontrakt i öppenvården som ger dem möjligheten lägga in sig själva i heldygnsvård när de vill utan att detta ifrågasätts av vårdpersonal. Makten ligger hos patienten, ett synsätt som krockar rejält med kulturen som präglar psykiatrin. Idag ser Psykiatrin Stockholm att patienterna upplever ökat inflytande och trygghet. I förlängningen leder det till ökad kvalitet och vårdupplevelse för patienten, förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna, minskat antalet vårddygn och ökad vårdfokus.

Region Skåne har utvecklat och förbättrat sin patientsäkerhet utifrån intervjuer med patienter och anhöriga. Dessa intervjuer har använts som underlag tillsammans med medarbetarnas iakttagelser och erfarenheter. Chef och ledare har skapat förutsättningar för arbetet och engagerade seniorer har medverkat, stöttat och vid behov hjälpt till med patient/anhörig intervjuer. Med relativt enkla metoder har många förbättringar viktiga för patienten genomförts. 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.