49. Digitala vårdmöten kan ge ökad patientsäkerhet

Digitala vårdmöten kan ge ökad patientsäkerhet genom tillgänglighet, trygghet och delaktighet. Mötet sker där patienten är – fysiskt, tekniskt och kunskapsmässigt och utgår alltid från patientens beskrivning av föreställningar, farhågor och förväntningar. Här berättar Capio Go om hur de arbetar med att föra in digitala tjänster genom noggranna riskanalyser, följa och analysera resultat och anpassa verksamheten.

Ett digitalt vårdmöte erbjuder patienter medicinsk bedömning, råd och recept i en chattfunktion, som är integrerad med det traditionella omhändertagandet på vårdcentralen. Mötet styrs av standardiserade medicinska processer som möjliggör strukturerad dokumentation, där all data ger underlag för förbättringar. Informationen i det digitala mötet skapas och delas av patient och läkare, där patienten beskriver sin sjukhistoria själv och läkaren sedan kompletterar med diagnos och behandling etc.

Inget möte avslutas utan att patienten är införstådd med det förväntade förloppet och vad han/hon skall göra om det avviker. 
Capio Go hur de utvecklat sina tjänster med hjälp av patientpanel och vårdpanel och hur olika tekniska systemen interageras. Vi får höra om framgångar och risker med ett digitalt arbetssätt och hur man förändrar en sjukvårdsorganisation som utgår från en fysisk logik som inte alltid är tillämplig i en digital verklighet. Är ett digitalt arbetssätt möjligt för alla verksamheter?

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.