46. Så minskar vi fall!

Fallskador är efter hjärt- och kärlsjukdom den främsta orsaken till sjukhusvård. Två tredjedelar av äldre som bor i särskilda boenden faller under ett år och ett hundratal fallskador per år rapporteras från den slutna vården. Hur arbetar vi för att förebygga detta?

Fall orsaker frakturer, skador på inre organ och i värsta fall dödsfall. Men även utan kroppsskada ger fall försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen. Seminariet innehåller en kunskapsöversikt över evidensbaserade metoder för fallprevention inom öppen och sluten vård. Vad fungerar? Karin Hellström och Susanna Tuvemo Johnson från Fysioterapeuternas sektion för äldre hälsa berättar om senaste forskningen.

Vi får även en presentation från Västra Frölundas specialistavdelning där man efter ljumskbråcksoperationer hade många patienter som föll. Orsaken identifierades, utbildning genomfördes så att vårdpersonal bättre kunde bedöma exempelvis benstyrka och patienten fick bättre information både före och efter operation om fallrisken. Idag har man inga avvikelser gällande fall. Tillfälle till diskussion kommer att finnas under seminariet.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.