44. Tydligt mål och bra processer framgången för förändringar

Här får vi höra hur fyra olika verksamheter har arbetat med att förbättra processer, rutiner och metoder. Allt för att kunna ge en ännu mer patientsäker vård. Ta del av deras arbete och diskutera med varandra – hur kan vi få tid att arbeta med förbättringar?

VO Anestesi på Gävle sjukhus har genomfört certifieringsarbete i syfte att kvalitetssäkra verksamheten och bedriva ett strukturerat patientsäkerhetsarbete. Trots problem med bemanning och vårdköer hade man kraften att syna sin verksamhet i sömmarna vilket har stärkt varumärket, ökat engagemanget och gett en klar bild över sin verksamhets krav.

På Vuxenpsykiatricentrum i Region Västmanland har man genomfört ett övergripande utvecklingsarbete kring vårdens övergångar och idag har man systematiskt patientsäkerhetsabete. En bred förankring hos medarbetare, patienter och närstående har varit framgångsfaktor och underlättat av åtgärder.

På Biva vid Skånes Universitetssjukhus i Lund införde man en strukturerad överrapporteringsmodell för att förbättra överlämningen mellan de båda mycket specialiserade avdelningar barnoperation och BIVA. Resultatet är ökad säkerhet genom tydligare kommunikation och struktur i överlämnandet samt sammanhängande information vilket både sparade tid och gav förbättrad inlärning.

På Blekinge sjukhus har man infört verktygen proACT, NEWS, MIG och SBAR. Detta underlättar identifiering av riskpatienter och rapportering mellan personal, och ger ökat samarbete, ökad kvalitet och en tydlighet i struktur och roller. Engagemang från både ledning och medarbetare är en av framgångarna.

 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.