42. Brist på kompetens mer riskfyllt än personalbrist

Socialstyrelsen belyser i sin rapport att  brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten. Vilka lösningar finns på bristerna och hur vet vi att lösningarna är patientsäkra?

Det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som kompetens och risker för vårdskador, vilket framkommer av genomgången av den vetenskapliga litteraturen och övriga genomförda delstudier i Socialstyrelsens rapport ”Kompetensförsörjning och patientsäkerhet”. Av resultatet framgår också att brist på kompetens uppfattas som mer riskfyllt än personalbrist och att en enskild individs brister i kompetens inte behöver innebära risk för patientsäkerheten förutsatt att det finns adekvat kompetens i vårdteamet.

Vad kan göras för att lösa bristerna och minska riskerna? Ett sätt att lösa en del av dessa brister är att använda vårdens resurser bättre t ex genom uppgiftsväxling. Men vem får göra vad i vården och vad finns det för exempel på nya arbetssätt? Vi får exempel från Region Örebro där man har en långsiktig strategi för hur man bättre kan arbeta på toppen av sin kompetens och hur arbetet kan organiseras annorlunda. Helena Svensson, HR-strateg i Region Örebro berättar:
Det finns en insikt om att vi arbetar i gamla strukturer som inte gagnar vare sig patienterna eller kompetensförsörjningen. Ändå är det så svårt att förändra. Det var precis detta som projektet Framtidens vårdavdelning syftade till att undersöka och utveckla utifrån frågan: Vilken kompetens behövs på en vårdavdelning och hur kan vi använda kompetensen rätt?

Vilka förutsättningar är nödvändiga för ett bättre resursutnyttjande i vården och vet vi hur de nya arbetssätten påverkar patientsäkerheten? Det är något som seminariet kommer ge en bild av och som kommer att diskuteras i den efterföljande paneldiskussionen.

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.