39. Medicintekniska produkter, vikten av rätt användning, hantering och avvikelserapportering

Seminariet tar upp vikten av rätt användning, hantering, avvikelserapportering av medicintekniska produkter och hur ny lagstiftning bidrar till ökad patientsäkerhet. 

Det finns brister i hur avvikelser med medicintekniska produkter anmäls till tillverkare och myndighet och hur säkerhetsmeddelanden från tillverkare till vårdgivaren hanteras. Vi tar upp hur man bäst säkrar upp processer och rutiner för att förbättra patientsäkerheten vid användningen och hanteringen av medicintekniska produkter. Hur utvecklas medicintekniska produkter av avvikelserapporteringen? Hur kan samarbetet mellan tillverkare, leverantörer och vårdgivare förbättras? Vi får även en redovisning om hur den nya medicintekniksa lagstiftningen berör hälso- och sjukvården och patienterna. På vilket sätt höjer den patientsäkerheten? Hur påverkar nyheterna vårdarbetet på en praktisk nivå?

 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.