31. Behövs mer etik när vi pratar om informationssäkerhet och säkerhetskultur?

Vårdpersonalen kritiseras ofta för att de hanterar informationssäkerheten otillfredsställande. Men vad ligger bakom detta? Allt vårdarbete kräver hantering av värdekonflikter och när vårdpersonalens värderingar och professionskulturella antaganden kommer i konflikt med andra krav uppstår etiska dilemman som är mycket stressande.

Tidigare forskning anger att detta är relaterat till sämre vårdkvalitet och till att sjuksköterskor överväger att lämna yrket. Här berättar Marianne Törner, forskare inom organisation, arbetsmiljö och patientsäkerhet, om olika dilemmasituationer vi kan hamna i och varför det är extra viktigt att ha förståelse för det vårdnära arbetet när man utvecklar informationssystem.

I Region Norrbotten utbildas etikombud för att lättare kunna identifiera och hantera olika etiska dilemman och konflikter. Kan de vara ett stöd både till vårdpersonal och verksamhetsutvecklare?

 

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation

Marianne Törner

Marianne Törner talar på Patientsäkerhetskonferensen

Marianne Törner är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap.Hennes forskning rör säkerhet i organisationer ur ett organisationspsykologiskt perspektiv. Fokus är särskilt på säkerhetsklimat och säkerhetskultur. Detta studeras i relation till arbetssäkerhet och patientsäkerhet, men även informationssäkerhet och flygrelaterad säkerhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.