24. Kommunikation, språk och kontakt avgörande för vårdmötets kvalitet

Patienten har rätt att förstå vårdgivaren och själv kunna ge uttryck för sin situation och ställa frågor. Språk och kultur, socioekonomisk bakgrund, graden av stress, oro och maktobalans är några exempel på vad som påverkar möjligheten till ett patientsäkert samtal inom vården.

En fungerande kommunikation mellan en vårdgivare och en patient säkerställer att vårdgivaren får all den information som behövs för att kunna ta beslut om lämpliga vårdinsatser. Detta kräver att vårdgivaren anpassar sig till patientens förutsättningar, både fysiologiska, språkliga och sociala. Förutom att patienten har rätt till tolk och rätt att använda eventuella egna kommunikationshjälpmedel finns även handfasta verktyg för vårdgivare att ta till för att stärka kommunikationen.

Under seminariet får du konkreta exempel från flera olika hälso- och sjukvårdsverksamheter. Bland annat om KomHIT flykting, ett bildbaserat stöd för information och kommunikation för de som inte kan läsa, skriva eller tala andra språk än sitt eget. Bildstödet innebär illustrationer av olika hälso- och sjukvårdssituationer som tas fram och anpassas med hänsyn till olika språk och kulturer. KomHIT flykting finns idag översatt på 11 språk.

Rätt kompetens på rätt plats

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att säkra kvaliteten. Vad innebär det? Vem ansvarar? Vilken kompetens, förmågor och färdigheter krävs för en säker vård? Hur utbildar vi i patientsäkerhet?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.