22. Är vårdens organisation patientsäker?

Lyssna och diskutera med Jonas Wrigstad, till vardags överläkare vid Skånes Universitetssjukhus Lund, som i sin forskning har studerat hur våra avvikelsesystem fungerar med fokus på att kartlägga hur de bakomliggande orsakerna till avvikelserna identifierats, var de är och vilka lärdomarna är efter utredda avvikelser.

Har vårt rapporteringssystem en inbyggd norm att vårt svenska hälso- och sjukvårdssystem och organisation är i grunden patientsäkert? Är det en förklaring till varför vårt svenska patientsäkerhetsarbete har hamnat där den nu befinner sig?

Jonas Wrigstad visar i sitt avhandlingsarbete att dagens rapporteringssystem för avvikelser arbetar enligt gällande lagstiftning och följer de rutiner som har bestämts. Dock tycks systemet ha en inbyggd förförståelse för hur vårdskador uppstår. Dessutom sker ingen spridning av kunskapen efter utredningen mellan kliniker och sjukhus utan de genomförda åtgärderna blir specifik kunskap för den enskilda kliniken, ofta kopplad till de individer och chefer som arbetade på kliniken vid tidpunkten för händelsen.

– De modeller och verktyg som man använder innebär att man letar efter orsaker till händelsen som ligger nära i tid och rum till det inträffade. Därför blir åtgärderna ofta att man skapar ett lokalt PM kring hur det ska fungera och lägger sedan ansvaret på den enskilda individen att följa detta. Det är också mycket sällan utredningen ställer sig frågande till om det är rimligt att individen i sin yrkesroll ska åläggas ytterligare ansvar ovanpå allt annat ansvar, säger Jonas Wrigstad i en intervju.

 

Interjvun med Jonas Wrigstad på Lunds Universitets webbplats

Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad talar på Patientsäkerhetskonferensen

Jonas Wrigstad, har till vardags en överläkartjänst inom sektionen Barnanestesi/BIVA på Skånes universitetssjukhus i Lund där han är medicinskt ansvarig läkare på Barnoperationsavdelningen.

Till presentation

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.