12. Mobila team ger tryggare vård inom geriatrik och psykiatri

Mobila team börjar nu finnas i varje region där fördelarna räknas som flexibelt och patientnära arbetssätt och ett fördjupat samarbete mellan kommun, landsting och primärvård. Träffa och diskutera med mobila team MÖT från Sahlgrenska i Göteborg och omvårdsteam inom psykiatrin i Motala/Mjölby.

Mobil närsjukvård i Skaraborg har visat goda resultat och multisjuka äldre kunde vårdas hemma med bevarad trygghet och med minskat antal vårdtillfällen på sjukhus. MÖT är en lokal modell av Skaraborgsmodellen på Medicin-Geriatrik-Akuten Östra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. MÖT består av läkare och sjuksköterska som gör uppföljningar i hemmet på patienter som vårdats/sökt på MGAÖ där behov av inläggning/återinläggning kan förväntas uppstå eller som kontaktas av läkare i primärvård. MÖT ska ersätta besök på akutmottagning och fungerar som ett nav och ge ökade kontakt mellan olika mobila team i regionen. Hur är deras arbetssätt? Hur mäter de att de har ökad patientsäkerhet? Vilka utmaningar ser det med sitt arbetssätt?

De mobila teamen inom psykiatrin i Mjölby och Motala hanterar både akuta ärenden och specialiserad hemsjukvård. Teamet är regionens psykiatriska akut och ärendena handlar oftast om suicidriskbedömningar och uppföljning tills patienten får en kontakt på öppenvårdsmottagningen. Mycket samarbete med somatiska akuten, polis, ambulans och kommunen. Det andra uppdraget, specialiserad hemsjukvård, innebär att patienten ansluts till teamet med hembesök flera gånger om dagen. Insatserna kan vara läkemedelsadministrering och uppföljning, utvärdering av läkemedel, stödsamtal eller en promenad om patienten behöver bryta isolering. Framgångsfaktorerna är att många patienter kan vårdas i hemmet istället för i slutenvården. Det blir även naturligt att involvera anhöriga, där det finns sådana, i vården. Faktorer som delaktighet, autonomi, större möjlighet att påverka sin vård, vara kvar hemma i sin naturliga miljö påverkar patienten på ett positivt sätt och ett snabbare tillfrisknande.

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.