5. Säker förlossning, så kan förbättringar av organisation och arbetssätt ge säkrare vård

Vi hör om krisen i förlossningsvården, men ur ett medicinskt perspektiv kan vi konstatera att det aldrig varit så säkert att vara gravid och förlösas som nu. Trots det kan fortfarande mycket förbättras, framförallt genom att ännu tydligare se till patientens behov. Här får vi mer om resultaten från projekten ”Trygg hela vägen”  och ”Säker förlossningsvård”.

För att kunna genomföra förbättringar inom olika områden är det angeläget att förstå hela vårdkedjan, eftersom de olika delarna i stor utsträckning påverkar varandra. Det är också viktigt att känna till vilka förväntningar patienterna har på vården, liksom betydelsen av de skilda förutsättningar som finns både inom och mellan olika landsting/regioner. I rapporten ”Trygg hela vägen” har förlossningsvården studerats utifrån patientpopulationen och vårdens organisation. Inom vilka områden kan vården före, under och efter graviditet förbättras ur ett patientperspektiv? Hur kan beslutsfattare på olika nivåer inom landstingen/regionerna arbeta för att möta utmaningarna? Vi får även ta del av rapporten "Neonatalvården i fokus" som belyser centrala förbättringsområden i neonatalvården och pekar på möjliga vägar framåt. Förslagen ryms inom tre huvudsakliga teman: kunskapsbaserad och likvärdig vård på rätt nivå, bemanning och kompetens och omnvårdnad, bemötande och stöd. 

Projektet ”Säker Förlossningsvård” som sedan 2007 drivits av Löf och bygger på tvärprofessionell samverkan har sedan starten arbetat med självvärdering, extern granskning av resultat och en rad åtgärdsprogram. De har tagit fram utbildnings- och kvalitetsuppföljningsmaterial. Idag ser man att riskerna för födande och nyfödda att utsättas för undvikbar skada är små och har minskat under de elva år Säker Förlossningsvård har pågått.

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.