4. Patientmedverkan för säkrare vård

Kan vi säga att patientmedverkan ökar patientsäkerheten, både från ett vårdpersonal och ett patientperspektiv? Delvis ja, vi vet att delaktighet i den egna vården leder till säkrare vård, men hur är det på en mer strategisk nivå?

Studier visar att det kräver en aktivare verksamhet, välfungerande kommunikation och ett strukturellt stöd. Seminariet ger fakta om vad som krävs av rutiner och verktyg, samt två exempel på hur man på landstingsnivå och sjukhusnivå arbetar med patienter och närstående som syftar till att utveckla strategier, processer och arbetssätt.

För att generera ny kunskap om patientmedverkan för potentiellt ökad patientsäkerhet, både ur ett vårdpersonal- och ett patientperspektiv, har en forskargrupp från bland annat Region Östergötland gjort flertalet intervjuer. Sammantaget visar resultaten från intervjustudierna att vårdpersonalen anser att de själva har ett ansvar för att bjuda in patienter i samtal för att öka delaktigheten och därmed också främja patientsäkerheten.

Inom Stockholms läns landsting utvecklar hälso- och sjukvårdsförvaltningens sina egna kärnprocesser så att förutsättningarna för partnerskap med patienter/patientorganisationer ökar i vården de beställer, ersätter och följer upp. Projektet ska identifiera och tillämpa effektiva, innovativa metoder för partnerskap och utveckla ett arbetssätt där patienten ingår i olika processer, samt att förvaltningens arbetssätt skapar möjligheter för vårdproducenter att arbeta i partnerskap.

På Karolinska Universitetssjukhusets finns ett strategisk patient- och närståenderåd. Rådets uppgift är att tillsammans med sjukhusledningen utveckla verksamheten på strategisk nivå genom att tillhandahålla ett patient- och närståendeperspektiv. Rådet ska driva frågor av gemensamt intresse för patienter, närstående och sjukhuset samt medverka till att patienters och närståendes behov tas i beaktande i strategiska diskussioner.

 

Struktur, samverkan och nya sätt att organisera

Hur arbetar vi med strukturer för samverkan, uppföljning och förbättring. Hur organisera för en säker vård med hög tillgänglighet, patientdelaktighet och bra arbetsmiljö? Hur kan vi ännu bättre tydliggöra våra roller, mandat, vår kompetens och engagemang?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.