3. Missar, skador och brister i primärvården. Hur kan vi arbeta mer förebyggande?

Inom primärvården handlar allvarliga skador ofta om diagnostiska fel, suicidförsök och läkemedelsfel. I det här seminariet tar vi upp risker inom primärvården, vilken typ av diagnostiska fel som finns och hur Primärvårdskvalitet kan förbättra säkerheten och verksamheten.

Diagnostiska fel kan definieras som oförmågan att etablera en korrekt förklaring till patientens problem i rätt tid eller att kommunicera den förklaringen till patienten. Det innebär att patienten inte får korrekt behandling i tid. Inom primärvård innebär allvarlig vårdskada oftast att diagnos för en allvarlig sjukdom försenas eller uteblir. Hur ser felen ut och vilka åtgärder finns för att säkra upp?

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården där man kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

 

Kunskap och analys av skador

Fakta om skador och dess bakomliggande orsaker. Vilka vårdskador har vi, vilka risker och riskområden finns? Vi pratar analysmetoder, avvikelsesystem och hur vi identifierar brister i organisation och verksamhet.

Till presentation

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi diskuterar nya arbetssätt i vårdnära arbetet och hur vi dagligen arbetar med uppföljning, förbättringar och omvårdnad. Vilka processer har vi för kontroll, åtgärder, kommunikation och ansvarsfördelning? Här ger vi dig information om aktuella regler, lagar och föreskrifter.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.