Posterutställare


 1. Förberedande information gör IVA patienten delaktig inför förflyttning
 2. Från rött till grönt - ökad följsamhet till hygienregler
 3. Personcentrerad omvårdnadsrond (PCOR)
 4. Humanistisk Medicin Rond (HMR) - Etikrond
 5. Uppdrag utvärdering
 6. Klinisk träning och medicinsk simulering. Interprofessionell teamträning av följsamhet till rutiner och användning av medicinteknisk utrustning vid  högspecialiserad vård – ECMO behandling
 7. Klinisk träning och medicinsk simulering Interprofessionell teamträning av akut händelse på vårdavdelning – ett verktyg i patientsäkerhetsarbetet
 8. Kliniskt träningscenter (KTC) Hälso- och sjukvårdens nav för patientsäkerhet och personaltrygghet
 9. Genushanden en patientsäkerhetsfråga.
 10. Vägen till ett grönt kors
 11. Introduktionsutbildning i patientsäkerhet för all nyanställd personal med patientarbete
 12. Med en delaktig patient minskar fallolyckorna
 13. Små förändringar ger stora resultat- Färre bakterier på IVA
 14. Stödpersonen - en viktig resurs
 15. Apotekare i primärvård kan förbättra kvalitet på läkemedelsbehandling och minska kostnader för läkemedel
 16. Electronic reminder system for encouragement to good hand hygiene
 17. Proaktiv vårdtyngdsmätning för bättre patientsäkerhet
 18. Spårbarhet steriliserad utrustning på Operation - hur vi blev av med det smutsiga och växande pappersarkivet
 19. Senior undersköterska intensivvårdsavdelningen
 20. Konsekventa konsistenser -en utbildningssatsning för höjd patientsäkerhet
 21. Tvångsvårdsskolan
 22. Diagnostiskt Centrum- en hemvist i vården för patienter som utreds för allvarlig sjukdom
 23. Åldersförändringar i gula fläcken- införandet av "Treat & Extend"
 24. Kulturtolkar på Kvinnokliniken - en satsning på personcentrering
 25. Gröna Brevet
 26. Igångsättning av förlossning - en riskanalys
 27. Vi halverade våra komplikationer och vårdtiden med ERAS vårdprogram
 28. Journalgranskning inom Psykiatri
 29. Informations- och kommunikationsteknologi kan öka patientens delaktighet i att förebygga trycksår - en kvalitativ studie inom geriatriken
 30. Teamarbete förbättrar operationsflödet vid galloperationer
 31. Patientsäkerhetsarbetet i äldreomsorgen - ett lärande mellan Nestor och våra ägarkommuner
 32. Anhörigstödjare på Intensivvårdsavdelning
 33. Nutritionsteam – en åtgärd för att begränsa vårdskador
 34. SBAR - ett patientsäkert och tidseffektivt rapportsätt
 35. Dagen nutrition- en årlig punktprevalensmätning vid Akademiska sjukhuset
 36. Strukturerat arbetssätt vid händelseanalys och IVO-anmälan
 37. Kompetenskort för självmordsprevention
 38. Tänkt blir kanske sagt! Sagt blir inte alltid gjort?
 39. PVK relaterade komplikationer ska reduceras
 40. proACT för Allmänpsykiatri och Rättspsykiatrin
 41. Patientsäkerhet i operationsrummet - standardisering och vårdhygien
 42. Proaktiv vårdtyngdsmätning för bättre patientsäkerhet
 43. Webbutbildning "Sårbehandling"
 44. Kunskap kortar sårläkningstiden
 45. Delaktighet-ökar förståelse och patientsäkerhet- förebygger misstag.
 46. Konkretiserad värdegrund – värdegrundsarbete ett steg längre
 47. Patientsäkerhetskultur inom Rörelse och hälsa
 48. Prevention av postoperativa infektioner. Operationssjuksköterskans perspektiv
 49. Läkemedelsappen - ett verksamhetsstöd för läkare och sjuksköterskor
 50. Alltid aktuell läkemedelslista - Problemanalys och förbättringsförslag
 51. Kompetenskort - för trygga medarbetare och säker vård
 52. Lex Maria efter suicid - vad visar utredningarna?
 53. postoperativa ordinationer - från OP-sal till vårdavdelning
 54. Förändrat arbetssätt - en uppföljning
 55. Används korrekt nollpunkt vid mätning av centralt ventryck inom intensivvården?
 56. Mind The Gap
 57. Vägen mot 100% korrekt antibiotikaförskrivning i tandvården
 58. Kortfilm - ett sätt att sprida lärande
 59. Bakvägen - akut direktspår för patienter med perianalabscess
 60. Strokepatientens väg genom vården
 61. Antibiotikasmarta sjuksköterskor. Systematiskt arbetssätt för bästa antibiotikabehandling
 62. Effektivare gråstarr - operationer
 63. Effektivare flöde för Anti - VEGF
 64. Intravenös induktion för barn vid anestesi
 65. Sekundärprevention efter hjärtinfarkt – Primär satsning ger hög följsamhet
 66. Förenkla din IT-vardag
 67. Sjukvårdsbiträde åter i patientnära arbete på sjukhus
 68. Delaktighet kring utskrivning: Personcentrerad rutiner inom akutsjukvården
 69. Professionssteget för sjuksköterskor
 70. Kvalitets- och patientsäkerhetsronder utanför sjukhus