Monterutställare

På konferensen kommer över 40 olika utställare att finnas på plats. Här finns information om från företag och organisationer om åtgärder, digitala tjänster, hjälpmedel, innovativa produkter och mycket annat.

Utställare i alfabetisk ordning. Samtliga utställare finns i Mötesplatsen.

Apoteket AB

Appva

Digital signering för HSL- och SoL-insatser säkerställer en hållbar vård och omsorg.

Bouvet

Capio

Collabodoc AB

Vi visar vår datorstödda lättakut för vårdcentraler, ett eevolutionerade och nytt arbetssätt som både förbättrar arbetsmiljön och tillgängligheten! Vill du lära dig hur patientdelaktighet och minimerad administration hänger ihop, så är du hjärtligt välkommen förbi vår monter!

Evendos

Evondos läkemedelsrobot för rätt medicin i rätt tid. Evondos är en tjänsteleverantör som erbjuder vårdgivare en säker, obruten och spårbar läkemedelskedja från läkare till patient.

Famna, idéburen välfärd

Kom och träffa personal från Famna och våra medlemsorganisationer, diskutera digital kompetensutveckling för en mera patientsäker vård och kanske höra mera om idéburen välfärd. Och mycket mera.

Fysioterapeuterna

genombrott.nu

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras och sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Inera

 • Nitha
 • Journalen
 • Pascal
 • Sil - Svenska informationstjänster för läkemedel
 • Vårdhandboken
 • NPÖ - Nationell patientöversikt

Inspektionen för vård och omsorg IVO

JP Infonet

Kateterfakta.nu & Nikola.nu

KlinSim

KomHIT Flykting

KomHIT Flykting tillverkar översatta bildstödsmaterial som används av vårdpersonal för samtal och information och allt material sprids gratis på nätet.

Kommunal

Läkemedelsverket

Löf

Löf är ett rikstäckande försäkringsbolag med huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av landsting och regioner. Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i sjuk- och tandvården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar genom ett aktivt patientsäkerhetsarbete.

Medinina

Nära vård SKL

Vad är viktigt för dig? Det är en grundläggande fråga i den personcentrerade och nära vården och vi är nyfikna på ditt svar.

Patienthuset

Patientnämnderna i Sverige

I patientnämndernas gemensamma monter berättar vi om vårt nya, utökade uppdrag när det gäller synpunkter och klagomål på vården. Kom och ställ frågor till representanter från flera av landets patientnämnder!

Praktikertjänst NÄRA

 • Kissrond. Ett teambaserat verktyg i fallprevention.
 • GAVA - Geriatrisk akutvårdssal.. Ett kvalitets och utvecklingsprojekt som skall öka
  patientsäkerheten för de geriatriska patienterna. Ett nystartat projekt med geriatrisk akutvårdssal med specialistkompetens i akutgeriatrik inriktad på bedömning, utredning och behandling av patienter. Arbetet sker utifrån ett personcentrat bemötande med patients behov i centrum.
 • Kognitiv studiecirkel. Demensambassadörer för en tryggare slutenvård
 • PIS Patientinformations Samtal

PROMIS Sverige

Psykiatri Skåne

SAMTIT

Senior Alert

Hos oss kan du få svar på hur Senior alert kan vara ett stöd i patientsäkerhetsarbetet.
Hur kan vi använda Senior alert i vår patientsäkerhetsberättelse.

Silentia AB

SKL Lounge

Fråga, diskutera och informera dig - kom och häng med oss SKL!

Socialstyrelsen

I Socialstyrelsen monter får du veta mer om vad vi arbetar med när det gäller patientsäkerhet. Områden vi tar upp är t ex läkemedel, förebygga vårdskador och synpunkter och klagomål på vården.

Strama

Rondkort i fickformat! Systematiskt arbetssätt för bästa antibiotikabehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens

Sunt Arbetsliv

Hos oss finns digitala verktyg för arbetsmiljö och verksamhetsutveckling som vänder sig till dig som arbetar som chef och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn. De är kostnadsfria, betonar ett främjande och förebyggande arbetssätt och forskningsbaserade.

Svenska Sjuksköterskeföreningen

Svenskt Demenscentrum

SDC är ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor. För att stärka samverkan genom hela vårdkedjan har SDC tagit fram webbutbildningar, informationsmaterial och handböcker, t ex utbildningspaketet Nollvision som syftar till att minska användandet av tvingande och begränsande åtgärder av personer med demenssjukdom.

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Farmaceuter

I Sveriges Farmaceuters monter får du möjlighet att lyssna på hur apotekare och receptarier kan hjälpa dig i landstings- och kommunalt driven hälso- och sjukvård

Sveriges Tandläkarförbund

Swedish Medtech

Den medicintekniska branschen arbetar ständigt för att förse patienter, vård och omsorg med lösningar som är effektiva, säkra och som kan reducera risken för vårdrelaterade infektioner. Med hjälp av dessa innovativa lösningar och arbetssätt hoppas vi kunna bidra till minskad spridning av resistenta bakterier och till minskad antibiotikaanvändning.

Vision

I vår monter lyfter vi Visions rapport ”Viktig i vården”. Rapporten belyser vårdadministratörers roll i hälso- och sjukvård.

Vården i siffror

Vårdförbundet

Vårdförbundet verkar för personcentrerad vård, det bidrar till ökad patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Kom och diskutera med oss!