Medskapande organisationer

Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL arbetar tillsammans med våra medlemmar och tar fram verktyg och metoder som gör vården säkrare för patienter och brukare. Patientsäkerhet är inte enbart ett begrepp för vård i landstingets regi utan gäller även för vård i kommunal regi. SKL har bland annat tagit fram åtgärdspaket för de vanligaste vårdskadorna, introducerat SBAR för bättre kommunikation, metoder för risk- och händelseanalyser, guide för patientmedverkan och ett ramverk för strukturerat patientsäkerhetsarbete. Man koordinerar och sammanställer mätningar av vårdrelaterade infektioner, trycksår, hygienrutiner och klädregler

skl.se

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

Drygt 14 000 skadeanmälningar kom in till Löf förra året, av de beviljades cirka 40% ersättning då skadan varit undvikbar. Ett viktigt uppdrag för oss är att dra lärdom av ärendena och verka för att antalet skador minskar. Detta sker bl. a genom att återföra detaljerad skadestatistik till vården och att genomföra nationella projekt inom särskilt angelägna områden, ofta tillsammans med yrkesorgansationer i tvärprofessionella grupperingar.

lof.se

Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening verkar för att sjuksköterskor ska kunna bedöma risker, följa upp, analysera och ta till vara förbättringsmöjligheter i hälso-och sjukvården samt omsorgen. Genom kampanjen ”Re-Aktion” lyfter föreningen fram omvårdnadsforskningens betydelse genom att publicera aktuella kunskapsunderlag för viktiga omvårdnadsområden och sjuksköterskor får därmed argument för att reagera på fel och brister i vården och agera så patienter inte skadas eller dör.

swenurse.se

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård representerar Svenska läkarsällskapet i kontakt med departement, nationella myndigheter och andra aktörer i frågor som rör patientsäkerhet. Våra huvuduppgifter är att arrangera mötes- och utbildningsaktiviteter inom patientsäkerhetsområdet, utgöra intern remissinstans och etablera ett internt nätverk, att bidra till ökade forskningsaktiviteter och att aktivt ta del i debatten inom området.

sls.se

Vårdförbundet

En viktig uppgift för Vårdförbundet är att bidra till att skapa en säkerhetskultur där medlemmarnas kunskap används för att minska risken för vårdskador, inte minst genom att samverka med vårdens övriga aktörer. Vi måste medverka till att skapa system som både kan följa vårdhändelsen och följa upp den. Vårdförbundets utgångspunkt är att alla avvikelser, risker och skador som inträffar inom vården ska rapporteras, utredas, analyseras och återkopplas till verksamheten för att genomföra förbättringar.

vardforbundet.se

Kommunal

För Kommunal är patientsäkerhet en viktig och grundläggande funktion där vi vill att alla som arbetar inom vård och omsorg har en adekvat utbildning. Därför arbetar vi för att lägsta grundnivå för att arbeta med vård och omsorg ska vara gymnasieskolans Vård och omsorgsprogram.

kommunal.se

Sveriges Farmaceuter

Rätt använda gör läkemedel stor nytta, räddar liv, botar och ökar livskvaliteten för människor. Fel använda läkemedel ger utebliven effekt och kan till och med orsaka skador och ökat lidande för människor. Förbundet stödjer medlemmarna i att utveckla sina yrkesroller och i att göra apotekarnas och receptariernas betydelse i hälso- och sjukvården känd, för en ökad patientsäkerhet.

sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund håller tandläkarna à jour inom patientsäkerhetsfrågor bland annat genom vår patientsäkerhetsportal, skriftserien Kunskap & kvalitet, vår omfattande utbildningsverksamhet för hela tandvårdsteamet samt att stötta i ansvarasfrågor. Vi underlättar att lära av egna och andras misstag genom att i Tandläkartidningen presentera beslut i lex Mariaärenden med IVO:s kommentarer.

tandlakarforbundet.se

Vision

Vårdadministration måste ses som en del i vårdkedjan och ska följa patientens väg genom hälso-och sjukvården på ett patientsäkert sätt. Medicinska sekreterare är en värdefull resurs i arbetet med att säkerställa kvaliteten i vården. Vision driver RAK, rätt använd kompetens, där målet är att hälso- och sjukvården tar tillvara personalens och de olika yrkesgruppernas kompetens och erfarenhet. Med patientsäkerhet i fokus och med teamet som metod, där varje profession är lika viktig i det kvalitetsskapandearbetet uppstår en professionell och effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet.

vision.se

Fysioterapeuterna

Alla professioner har ett ansvar för att frågor som berör patientsäkerhet prioriteras inom hälso- och sjukvården. Fysioterapeuterna verkar för patientsäkerhet i samverkan med andra aktörer inom hälso- och sjukvården. Att förebygga fall samt att motverka sjukdomar och skador på grund av inaktivitet är centralt för fysioterapeuter.

fysioterapeuterna.se

Sveriges Arbetsterapeuter

Vi på Sveriges Arbetsterapeuter vill öka medvetenheten kring arbetsterapeutens roll i ett patientsäkert arbete. Därför har vi bland annat tagit fram ett utbildningsmaterial om patientsäkerhet och arbetsterapi som kan användas för lokala diskussioner om viktiga patientsäkerhetsfrågor i din egen verksamhet.

arbetsterapeuterna.se

Famna

Famna är svensk branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Våra medlemmar är välkända och välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad vård och individuell omsorg utan vinstsyfte.

famna.se

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/region. Till patientnämnden kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

1177.se

LIF

LIF är branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen verksamma i Sverige. Vi företräder ca 85 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg i vården, och för många människor en nödvändig del i vardagen. Att varje patient ska få största möjliga nytta av sin behandling är en uppgift och ett ansvar för alla som arbetar med patientsäkerhet. Detta är lika viktigt för oss inom läkemedelsbranschen som för myndigheter och vårdens alla aktörer.

lif.se

Swedish Medtech

Swedish Medtech, är branschorganisationen för medicinteknik och består av över 160 medlemsföretag. Tillsammans täcker företagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens behov av medicintekniska produkter och tjänster. Medicinteknik omfattar allt från tung utrustning, som röntgenappartur till mindre produkter som kanyler och förband. Även IT i vården och hjälpmedel är medicinteknik.

swedishmedtech.se

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvården rör bland annat olaga läkemedelshantering, regelverk för både läkemedel och medicinteknik, aktuella säkerhetsfrågor och nationell läkemedelsstrategi.

lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en myndighet som bland annat ansvarar för regler och kunskapsstöd inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten. Med vårt arbete vill vi bidra till en hög patientsäkerhet, som kännetecknas av en god patientsäkerhetskultur och patientens och medarbetarnas delaktighet, där vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt och arbete.

socialstyrelsen.se

IVO

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

ivo.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.